Konstruktiva möten

Samtalet är grunden; vare sig det handlar om att genomföra meningsfulla och effektiva möten, ta en tuff diskussion med en kollega/underordnad om dennes problem eller att intervjua kandidater för en ledig position.

Det är fler faktorer än summan av orden som avgör om samtalet ska bli meningsfullt eller om missförstånden skall börja hopa sig. Kulturella och sociala olikheter, dålig attityd och motstridiga målsättningar gör det svårare för människor att nå och förstå varandra.

Profil erbjuder utbildningar som ger deltagarna redskap för att genomföra konstruktiva möten både på en individuell nivå och på gruppnivå.

Vid rekrytering är det viktigt att utarbeta kriterier för kompetens, personlighet och kapacitet. Därefter ställs man inför en urvalsprocess där intervjun är det främsta redskapet för att undersöka detta. Våra kurser tar både upp hur man formulerar kriterier och hur man genom intervjun på ett bra sätt tar reda på om personen svarar upp mot dessa.

Då konflikter uppstår på arbetsplatsen, en kollega missköter sig eller en underordnad befinner sig i kris tvingas vi genomföra det som vi kallar för det svåra samtalet. Vi på Profil lär ut hur man på ett professionellt sätt genomför dessa samtal, skapar struktur som underlättar för båda parter och hur man kan vara medkännande och konstruktiv på samma gång.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com