Profil 360° feedback

Profil 360° feedback gör ledarskapet mätbart och identifierar individuella ledares utvecklingsbehov.

De tre huvudsyftena med Profil 360° feedback är

  • att kartlägga och medvetandegöra ledarskapet
  • att identifiera utvecklingsområden
  • att stödja en utveckling mot en förbättrad ledarstil

Profil 360° feedback är en metod som fångar upp omgivningens synpunkter på en persons ledarstil, bearbetar dem, presenterar dem och sedan återför resultaten till huvudpersonen i en tydlig och strukturerad feedback.

Underlaget får man från en web-enkät som ifylls av utvalda personer i ledarens närhet. Dessa bör vara kollegor, överordnade och underställda och de ombeds ägna några minuter åt att ge sin syn på ledarskapet. Huvudpersonen gör också en liknande skattning av sig själv.

Web-enkäten innehåller ett antal frågeställningar fördelade på olika skattningsskalor samt en instruktion. Skalorna mäter egenskaper och personliga tillgångar som är väsentliga för ett tydligt och framgångsrikt ledarskap.

Efter skattningen sammanställs och bearbetas materialet av Profil. En tid därefter träffar huvudpersonen en erfaren handledare som presenterar och diskuterar resultaten med honom eller henne.

Informationen från dem runtom ger nu underlag för en feedback som syftar till att vägleda och utveckla personens ledarskap.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com