Om grupper och team

2009-02-08

Det finns en avgörande skillnad mellan en grupp och ett team som en del kanske inte har tänkt på. (Här används ordet team istället för ordet lag. Team är etablerat i svenskan och har en större dynamisk laddning än lag.)


Vad är en grupp?
En grupp är löst sammansatt och informell. Det finns ingen tydlig målsättning med en grupp. Den kan finnas för att umgås och ha trevligt i varandras sällskap, som under en middag. En grupp kan också vara passagerare i en buss, okända för varandra men med ett gemensamt syfte. Turister, psykologer, stockholmare, tonåringar, åskådare och murarlärlingar i klass 3 på hantverksskolan i Visby är alla exempel på grupper. Människor kan tillhöra flera grupper samtidigt. Samma människa kan vara både murarlärling, stockholmare, tonåring och turist.

Vad är ett team?
Ett team är en utvald och formell sammansättning av människor. Ett team har ledarskap, struktur och en hierarki och medlemmarna har roller. Ett team finns till för att utföra en uppgift och inom teamet finns en arbetsfördelning och en strategi för att uppnå målet.

I ett team finns en inneboende dynamik som inte nödvändigtvis är summan av alla människor som ingår i den. Gruppdynamik kan arbeta mot ett team och göra det mindre kompetent än förväntat men det kan också arbeta för teamet och medföra att teamet överträffar tänkbara förväntningar.

Teamledarens roll.
Ett team med en otydlig ledare kan göra medlemmarna osäkra vilket kan innebära att de blir tveksamma till att ta initiativ . Sådant hämmar kommunikationen, dessutom riskerar arbetsbelastningen att bli snedfördelad.

Ett team med ett för starkt ledarskap löper risk att bli för strukturerat och hierarkiskt. Detta kan leda till andra problem. Medlemmar kan känna allt för stort avstånd till varandra, man håller på information, kvaliteten i åsikter blandas ihop med statusen på den som uttalar sig. Teamet riskerar också att sönderfalla till en grupp vid tillfällen då inte ledaren finns med.

För att fungera optimalt bör ett team ha en struktur med en informell hierarki där medlemmarna fritt kan utbyta åsikter och där åsikterna värderas lika oavsett positionen på den som vädrar dem. I ett sådant team kan kreativiteten växa. Forskning har visat att ett team presterar bäst när ledarskapet är tydligt men inte auktoritärt.

Det finns egentligen endast ett skäl för att bilda ett team: Att man tänker driva något och vill uppnå ett mål.

Ledningsgrupp eller ledningsteam?
Ledningsgrupp kan vara lämpligt att kalla sig om gruppen används för information och medlemmarna representerar andra avdelningar, utanför ledningsgruppen. Målsättning för en ledningsgrupp kan vara att hålla varandra informerade och att vara ett forum för diskussion.

Ledningsteam är bättre att kalla sig om man etablerar en arbetsgrupp med ett tydligt ledarskap, en arbetsordning och en klar målsättning. En sådan kan vara att gemensamt utveckla, driva och effektivisera verksamheten. Utåt, i den övriga organisationen, representerar då medlemmarna ledningsteamet.

Terminologin är inte oväsentlig eftersom ordvalet konfigurerar tanken.Profil Schager & Co AB,  Box 7019,  300 07 Halmstad,  Sverige  |  Telefon 035-10 43 80  |  Fax 035-10 84 34   |  Info@profilschager.com